سقف شهر زیرزمینی «سامن» فرو ریخت


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، شهر زیرزمینی «سامن» به عنوان یک محوطه تاریخی و به دنبال حفاری تاسیسات شهری در سال ۸۴ […]