رصد ستارگان در شب، هم کشف هم تماشا


ارسال شده توسط:

تابستان، هم فصل کنجکاوی و کشف است و هم زمان مناسبی برای رصد و تماشا. به خصوص اگر اهل ستاره شناسی […]