ساخت و سازها در سرای دادرس اهواز هنوز متوقف نشده است


ارسال شده توسط:

یک فعال میراث فرهنگی خوزستان با بیان اینکه ساخت و سازها در سرای تاریخی دادرس در اهواز از دو هفته گذشته […]