عزم جدی ایران ایر برای پرواز به سرتاسر جهان


ارسال شده توسط:

این روزها بخش اصلی خبرها، اظهارنظرها و صحبت های کارشناسی و غیرکارشناسی دوران پساتحریم، روی یک موضوع بیش از دیگر موضوعات […]