چهارشنبه سوری، شب سرخگون ایرانیان


ارسال شده توسط:

سور در زبان و ادبیات فارسی به معنای «جشن»، «مهمانی» و «سرخ» به کار رفته است. سور دادن به معنای مهمانی […]