تصویب ضوابط سرمایه‌ گذاری در مناطق طبیعی


ارسال شده توسط:

مسعود سلطانی فر با اشاره به اهمیت نحوه ورود ضابطه مند به مناطق طبیعی کشور بر مبنای اصول توسعه پایدار از […]

تصویب ضوابط سرمایه‌ گذاری در مناطق طبیعی


ارسال شده توسط:

مسعود سلطانی فر با اشاره به اهمیت نحوه ورود ضابطه مند به مناطق طبیعی کشور بر مبنای اصول توسعه پایدار از […]