ارسال پیش نویس ماده واحده حمایت از حیوانات ولگرد و بی سرپرست به دولت


ارسال شده توسط:

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به حیوان آزاری های اخیر در کشور گفت: این سازمان به رغم عدم مسئولیت […]