تعلل سفارتخانه های اروپا برای صدور ویزای ایرانی ها


ارسال شده توسط:

این روایت غیرمستند یکی از کارمندان سفارتخانه ی کشوری اروپایی در تهران است. مدیر یکی از آژانس های مسافرتی در تهران […]