میدان «سگ دعوا» در حوالی آرامگاه فردوسی


ارسال شده توسط:

باد صدای ضجه را از دهان سگ زخم خورده و غریو برخاسته از هیجان را از حلقوم تماشاچیان که با حلقه […]