دوره تورهای “شادِ شاد” تمام می شود؟


ارسال شده توسط:

آگاه شدن راهنمایان تور و فرا گرفتن استانداردهای جهانی با این هدف که سفر برای گردشگران خسته کننده و کِسالت آور […]