کهن ترین سکونتگاه شناخته شده انسان


ارسال شده توسط:

مرتضی رحمتی باستان شناس و پژوهشگر در این منطقه با اشاره به کشف مجموعه ای از دست تراش های سنگی شامل […]