خانه صمدی در بافت تاریخی گرگان فروریخت


ارسال شده توسط:

خانه صمدی اثری متعلق به دوره قاجاریه در معبر تاریخی تقوی معروف به کوچه میراث فرهنگی قرار دارد و در سال […]