چرا در ایران به جای سفرهای «منظم» با سفرهای «متراکم» مواجه هستیم؟


ارسال شده توسط:

تعطیلی یک روزه آخر هفته در ایران به جای تعطیلات دو روزه سرمنشا «مسافرت های متراکم» و سرکوب تقاضای سفر است […]