آلودگی صوتی معضلی برای کلانشهرها


ارسال شده توسط:

آلودگی صوتی از نارسایی های زیست محیطی محسوب می شود که در کلانشهرها حاکم است. این معضل که آرامش را در […]