۴ مکان تاریخی دسترس پذیر برای گردشگران دارای معلولیت در هند


ارسال شده توسط:

هند با داشتن ۳۲ سایت میراث جهانی که از سوی یونسکو به رسمیت شناخته شده است، یکی از مهم ترین کشورها […]