تغییر معیارهای درجه بندی و استانداردسازی هتل ها


ارسال شده توسط:

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی از تغییر رویکرد درجه بندی و استانداردسازی هتل ها و مراکز اقامتی […]