گردشگری اجتماع محور و ارتقای معیشت در جاوه


ارسال شده توسط:

پروژه توسعه گردشگری اجتماع محور در جاوه مرکزی اندونزی، توسط سازمان جهانی گردشگری در تشریک مساعی با وزارت فرهنگ و گردشگری […]

پرندگان مهاجر، ارمغان آورندگان معیشت مکمل برای جامعه محلی


ارسال شده توسط:

پرنده نگری این روزها در بازار اکوتوریسم ایران جای خود را باز کرده و توانسته است جمع بزرگی را به دایره […]