گورهای زنان عصر مفرغ غنی تر از مردان


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، علی اکبر وحدتی گفت: چهارمین فصل کاوش در تپه چلو شهرستان جاجرم […]

باستان شناسان در جستجوی نقش تپه یلدا در تولیدات عصر مفرغ


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ حسینعلی کاوش سرپرست هیات باستان شناسی تپه یلدا و استادیار گروه باستان […]

کشف بقایایی از عصر مفرغ قدیم و نوسنگی در تپه شیرتل


ارسال شده توسط:

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، محمدرضا عسکری سرپرست هیات کاوش تپه شیرتل شهرستان الوند گفت: همزمان با […]