عینیت حلقه مفقود گردشگری ادبی


ارسال شده توسط:

بارها و بارها اسطوره فریدون و ضحاک را شنیده ایم یا خوانده ایم. ضحاکی که با دو بوسه ی شیطان، دو […]