مقاصدی برای سفر نکردن


ارسال شده توسط:

آب و هوای نامناسب، ناآرامی سیاسی، ناامنی و عدم وجود امکانات حداقلی از جمله عواملی هستند که یک شهر را در […]