رشد اقتصادی پایدار در گرو رعایت ملاحظات زیست محیطی است


ارسال شده توسط:

معاون اول رئیس جمهور گفت: امروز در کشور هیچ طرح بزرگ و متوسطی بدون ملاحظات زیست محیطی اجرا نمی شود زیرا […]