پولی که از «میراث فرهنگی» به جیب ملت ها می رود


ارسال شده توسط:

بر اساس این گزارش، تلاش برای تصویب قانونی جدید برای مدرن کردن و نوسازی مدیریت باعث می شود میراث فرهنگی به […]