ملودی اقوام، موسیقی دستگاهی را از تکرار نجات می دهد


ارسال شده توسط:

احمد صدری – محقق و مدرس موسیقی – با بیان این که موسیقی از مقتضیات فرهنگ و یکی از وجوه ظهور […]