منشا بحران آب در ایران


ارسال شده توسط:

ایران برای حفظ وضع موجود تا سال ۲۰۲۵ میلادی باید بتواند به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید که این مقدار […]