توانمندسازی جوامع محلی به منظور کاهش فقر و عدالت اجتماعی


ارسال شده توسط:

فقرزدایی و عدالت اقتصادی، یکی از برنامه های محوری و ملی در سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است […]