نمایش مهرهای ساسانی مسترد از آمریکا در روز موزه


ارسال شده توسط:

محمدرضا کارگر، در این باره به خبرگزاری مهر گفت: «این مهرها در قالب نمایشگاهی در موزه ملی ایران به نمایش گذاشته […]