مهمانداری با لباس محلی در هواپیمایی تفتان


ارسال شده توسط:

ابوالفضل حقیقی، نایب رئیس هیات مدیره یک شرکت هواپیمایی که ایده استفاده از لباس سنتی برای مهمانداران هواپیمایی را اجرایی کرد […]