آب و محیط زیست موضوعات مورد علاقه ایتالیا و فرانسه برای همکاری با ایران


ارسال شده توسط:

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بخش مهمی از مذاکرات دو جانبه به موضوع محیط زیست، آب و انرژی […]