چرا باید اشعار فارسی مولوی مشترکا با ترکیه ثبت شود؟!


ارسال شده توسط:

دولت در شرایطی برای ثبت مشترک «مثنوی معنوی» مولوی با ترکیه در یونسکو ثبت شود که اگر چنین اراده ای باشد، […]