غار سیر تلائینی کوش آداسی


ارسال شده توسط:

غار سیر تلائینی کوش آداسی غار سیر تلائینی (Sir Telaiiini Cave) بزرگترین غار کوش آداسی می باشد .   این غار […]

قلعه کوش آداسی


ارسال شده توسط:

قلعه کوش آداسی قلعه کوش آداسی کل جزیره ای شناور در ساحل تفریحی کوش آداسی را در برگرفته  است. در حقیقت […]