خطر بیخ گوش بافت تاریخی میبد؟


ارسال شده توسط:

با شنیدن این خبر، در نهایت تاسف، برای میراث کویری کشور کهنسال مان گریستم. باید از صحت این خبر مطلع می […]