میدان تیان‌آن‌من چین


ارسال شده توسط:

میدان «تیان آن من» یکی از بزرگ‌ترین میدان جهان که در شهر پکن چین  واقع‌شده است. بنای اولیه میدان به اوایل […]