۳۰ میلیون بی سواد و کم سواد در ایران! مگه میشه مگه داریم؟


ارسال شده توسط:

جهاد سازندگی، نهضت سواد آموزی و جهاد دانشگاهی از جمله مهم ترین مجموعه های سازمانی در کشور بودند که انقلاب، پایه […]