تهران از نگاه شهردار میلان؛ شهری پویا و در حرکت


ارسال شده توسط:

به اذعان بسیاری از این گردشگران که با آن ها صحبت کرده ام تصورات ذهنی این افراد پس از دیدن تهران […]