آزمونی برای سنجش دانش شما درباره ارتباط نابرابری زنان و گرسنگی


ارسال شده توسط:

عدم دسترسی زنان به آموزش، کار و یا این امکان که بتوانید غذای خود را از مزرعه تامین و ناامنی غذایی […]

تغییر اقلیم و نابرابری: چگونه زنان تحت تاثیر قرار می گیرند؟


ارسال شده توسط:

به گزارش دنیای سفر و به نقل از گاردین تاثیر تغییرات اقلیم در افزایش سطح آب دریاها، رانش زمین و سیل […]