سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر اجرای سیاست های کلی محیط زیست کشور شد


ارسال شده توسط:

معاون اول رئیس جمهور مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست ابلاغی مقام […]