سرنوشت نامعلوم انجمن گردشگری دریایی


ارسال شده توسط:

اردیبهشت ماه امسال بود مطلع شدیم که سرانجام انجمن گردشگری دریایی با تلاش و همت اعضای انجمن توسعه دریامحور شکل گرفته […]