دانشجوی ایرانی یک گونه ماهی کور شناسایی و نامگذاری کرد


ارسال شده توسط:

به گزارش ایرنا ، ‘فرانک محمدی نژاد چارقوییه’ دانشجوی محیط زیست کارشناسی ارشد این واحد دانشگاهی درباره پروژه خود گفت: در […]