پایداری محیط زیستی در ایران؛ جاده ناهموار پیش رو


ارسال شده توسط:

کشور ایران از تنوع وسیع اکوسیستم ها برخوردار است؛ شامل دو رشته کوه مهم، ۱۰ ذخیره گاه زیست کره  Biosphere Reserves) […]