ظرفیت های ناوبری متناسب با فضای پسابرجام رشد می کنند


ارسال شده توسط:

۱۰۰ میلیون مسافر در قالب بیش از ۹۵۰ هزار پرواز؛ این عملکردی است که در سال ۲۰۱۵ فرودگاهی در جورجیای آمریکا […]