شقایق های کالپوش زیر تیغ گردشگری ناپایدار


ارسال شده توسط:

دشت شقایق های کالپوش شاهرود یکی از مناطقی است که هر ساله در اردیبهشت ماه گردشگران فراوانی را به این منطقه […]