نمره شهر تهران در حمل و نقل و محیط زیست!


ارسال شده توسط:

نشریه آمریکایی فوربس در تازه ترین مطالعات خود درباره سنجش کیفیت زندگی شهرنشین ها، فهرست جدیدی از هوشمندترین شهرهای جهان را […]