بزرگ ترین هتل ایران نه جاده دارد نه تابلو


ارسال شده توسط:

با این حال میهمانان این هتل که طبق آمارهای قسمت پذیرش آن بیشتر از ۸۰ درصدشان خارجی هستند و اغلب از […]