نوازندگان خیابانی بیمه می شوند؟


ارسال شده توسط:

بیشتر ما با نوازندگان خیابانی مواجه شده ایم؛ نوازندگانی که خیلی از آن ها حتی تحصیل کرده ی رشته ی موسیقی […]