لزوم فرهنگ سازی گردشگری برای کودکان و نوجوانان


ارسال شده توسط:

معاون رئیس جمهوری با اشاره به موضوع فرهنگ سازی و آشناسازی هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان و عامه مردم با موضوعات […]