گفتگو با نویسنده کتاب «برنامه طبیعت گردی پایدار در پهنه های طبیعی حفاظت شده (خشکی)»


ارسال شده توسط:

در این کتاب موضوعاتی نظیر گردشگری پایدار،‌ ظرفیت تحمل در محیط،‌ پروژه های اجرایی طبیعت گردی در پهنه های طبیعی تحت […]