خسارت های راهبردی تعطیلات در ایران، چرا رفراندم برگزار نکنیم؟


ارسال شده توسط:

بی سامانی تعطیلات در ایران (یک روزه بودن، پراکنده بودن و اثرات جانبی داشتن بر روز ماقبل و مابعد تعطیلی) نظام […]