چرا اتوبوس هایBRT جدید پلاک ندارند؟


ارسال شده توسط:

چند ماهی از ورود اتوبوس های دوکابین به چرخه حمل و نقل دورن شهری می گذرد؛ اتوبوس هایی که عمدتا در […]