۱۳، سهم ایران از ۷۰۰ ذخیره گاه زیستکره جهان


ارسال شده توسط:

رئیس دفتر منطقه ای یونسکو در تهران گفت: هم اکنون ۷۰۰ ذخیره گاه زیستکره در ۱۲۰ کشور جهان در یونسکو ثبت […]