کشف اسکلت ۲۱۰۰ ساله یک انسان در دریا


ارسال شده توسط:

بر اساس گزارش ساینس الرت، در صورتی که دانشمندان بتوانند DNA این انسان را از اسکلتی که به دست آورده اند […]